EU FIT FOR 55 – LUB NOWA «ZIELONA» PRZYSZŁOŚĆ EUROPY

Ambitne, opłacalne, neutralne pod względem technologicznym i sprawiedliwe prawodawstwo w zakresie energii i klimatu ma kluczowe znaczenie dla stworzenia przyszłości neutralnej dla klimatu.
14 lipca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała obszerny pakiet legislacyjny (Fit for 55), który zasadniczo zmienia wszystkie unijne przepisy dotyczące klimatu i energii. Celem pakietu jest osiągnięcie nowego, wyraźniej zdefiniowanego celu zmniejszenia emisji o 55% do 2030 r. w porównaniu z 1990 r.

Fit for 55 wskazuje UE na właściwy kierunek w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r. i dowodzi światowego przywództwa UE w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych. Jednak dla dalszego rozwoju niezwykle ważne będzie zastosowanie oszczędnego i neutralnego technologicznie podejścia do niezbędnej transformacji gospodarki europejskiej.

Wysiłki na rzecz dekarbonizacji są bardziej równomiernie rozłożone we wszystkich sektorach

Pakiet „Fit for 55” oznacza opłacalną alokację wysiłków w różnych sektorach. Integracja sektora z energią elektryczną i wodorem z odnawialnych źródeł energii odgrywa ważną rolę w dekarbonizacji innych sektorów, zwiększając zarówno efektywność ekonomiczną, jak i energetyczną.

Musimy lepiej zsynchronizować cele i instrumenty legislacyjne

Na pierwszy rzut oka pakiet Fit for 55 wydaje się zapewniać zrównoważone podejście do różnych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej. Kluczową kwestią na przyszłość pozostaje jednak synchronizacja celów i różnych instrumentów prawnych.

Niezwykle ważne jest zapewnienie koordynacji między dyrektywą w sprawie handlu emisjami a równoległym przeglądem dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) i zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDII). Odnawialna, niskoemisyjna energia elektryczna i wodór, które są produkowane z odnawialnych źródeł energii, wraz ze zwiększoną efektywnością energetyczną przyczynią się do osiągnięcia unijnego celu klimatycznego.

Rozszerzenie podatku węglowego na budynki i transport

Podatek węglowy jest najbardziej opłacalnym, neutralnym technologicznie i elastycznym instrumentem redukcji emisji. Komisja Europejska stworzy autonomiczny system handlu uprawnieniami do emisji dla budynków i transportu z oddzielnym podatkiem węglowym, który będzie stopniowo pokrywał się z głównym EU ETS. Jest to właściwe podejście do rozszerzenia cen emisji dwutlenku węgla na nowe sektory bez narażania funkcjonowania istniejącego EU ETS.

REDII z dużymi ambicjami w zakresie energii odnawialnej wspiera cele klimatyczne

Odnawialne źródła energii są ważnym czynnikiem dalszej dekarbonizacji sektora energetycznego, a ich uzupełnieniem muszą być czyste technologie, takie jak: niskoemisyjna energia elektryczna, systemy magazynowania energii oraz wodór wytwarzany z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii.

Zmieniony wniosek REDII obejmuje odzyskiwalny wodór, podczas gdy wodór wytwarzany z energii niskoemisyjnej pozostaje w pakiecie dekarbonizacji sektora gazowego przez resztę roku. Zapewnienie spójności tych wniosków ustawodawczych ma kluczowe znaczenie.

Przepisy dotyczące wodoru muszą być zrównoważone i neutralne pod względem technologicznym technology

Wodór jako nowa technologia wymaga spójnych i zorientowanych na biznes ram regulacyjnych UE. Pomimo tego, że dalsza ekspansja odnawialnych źródeł energii będzie kluczowa w rozwoju wodoru, ograniczenie jej tylko do budowanych instalacji odnawialnych, nie pozwoli na efektywny kosztowo i szybki rozwój europejskiej gospodarki wodorowej.

Prawodawstwo UE dotyczące wodoru powinno opierać się na wiarygodnym systemie gwarancji pochodzenia wodoru.

Oczekuje się, że CBAM przyczyni się do wysiłków na rzecz klimatu krajów trzecich

Zupełnie nowym aktem prawnym w pakiecie „Fit for 55” jest propozycja mechanizmu zarządzania granicami emisji dwutlenku węgla (CBAM), w tym importu energii elektrycznej spoza UE. Utrzyma konkurencyjność własnej produkcji UE, ale zachęci również kraje trzecie do rozwijania swoich systemów regulacji klimatu i ustalania cen.

02 Stwórzmy najlepszy projekt w niszy alternatywnych źródeł energii

Kliknij "Skontaktuj się z nami " i Twój formularz zgłoszeniowy będzie wysłany do nas.

Skontaktuj się z nami

Skontaktujemy się z Tobą

    Zostaw zgłoszenie serwisowe

      Zostaw prośbę o projekt